Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 6 Statutu Fundacji Golden Tulip: 1 . Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, humanitarnej i rozwojowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 2 . Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie działań w zakresie: 1 \) nauki, edukacji i wychowania, 2 ) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 3 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 4 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 5 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 6 \) promocji i organizacji wolontariatu, 7 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP: