Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz: 1 - humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy labrador retrie01c0er, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką poprzez: a- przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; b- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania, c- profilaktykę zdrowotną d- popularyzację wiedzy o cechach, potrzebach, predyspozycjach, hodowli e- działalność adopcyjną, f- zmniejszenie populacji zwierząt wolno bytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych, g- udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym, h- przezwyciężanie stereotypów i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt, i- występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących , j- prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw k- i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia. 2 - Ekologii i ochrony naturalnego środowiska.

Dane naszego OPP: