Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . promowanie ekonomicznej niezależności wśród kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej poprzez zapewnienie stosownego ubioru do pracy, wsparcia zawodowego oraz narzędzi niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego; 2 . budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego 3 . podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zrównoważonego statusu kobiet i mężczyzn, 4 . ochrona i promocja praw kobiet, 5 . aktywizacja zawodowa i promocja przedsiębiorczości kobiet, 6 . przeciwdziałanie bezrobociu, 7 . podnoszenie poziomu kultury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian świadomości w dziedzinie tożsamości kulturowej płci, 8 . podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej 9 . przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych, 10 . zwalczanie oraz zapobieganie patologiom społecznym, gospodarczym i politycznym, 11 . mobilizacja kobiet do udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, 12 . podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia.

Dane naszego OPP: