Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, w tym: a. łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim; b. aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa; c. realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR)opracowanej przez lokalną grupę rybacką (LGR); d. wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 . 2 . Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 3 . Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 4 . Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 5 . Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 6 . Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 7 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP: