Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana do realizacji następujących celów: 1 . Ekologii i ochrony zwierząt w zakresie: - niesienia pomocy miejskim oraz wolnożyjącym kotom; - zapobiegania bezdomności zwierząt; - niesienia pomocy krzywdzonym i porzucanym zwierzętom; - poprawy warunków bytowania wolnożyjących kotów; - poprawy stanu zdrowia wolnożyjących kotów. - szerzenie wiedzy na temat znaczenia i roli zwierząt w ekosystemach.

Dane naszego OPP: