Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. marca 2009 r. Decyzją Sądu Rejonowego w 0c15dałymstoku Sygn. akt BI.0079II Ns -Rej. KRS/ 009452/08/474 z dnia 27.03.2009 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0 26842 . Wykonanie przychodów i wydatków /kosztów/ w 2016 roku przez Stowarzyszenie przedstawia się następująco: Przyjęty plan przychodów i wydatków na 2016 r. wyniósł: 1 .plan przychodów ogółem - 143 413,60 zł 2 .plan wydatków (kosztów) związanych z działalnością statutową wyniósł ogółem po zmianach - 96.148,28 zł 3 .stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.       – 44 478,85 zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków za 2016 rok został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym.  Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco: 1 . Liczba członków zwyczajnych na 31.12.2016 r. wynosi –    19 osób      - składki członkowskie opłacone są zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w deklaracjach imiennych; - wpłaty z tytułu składek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą - 95 ,-zł 2 . Przychody w formie darowizn pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą - 143.413,60 zł Wpłaty powyższe zostały wniesione przez firmy i osoby fizyczne / 2 -. Rejestr wpłat stanowić będzie załącznik do bilansu za 2016 r. Stowarzyszenia. 3 . Przychody pieniężne z tytułu organizowania wystaw, aukcji i zbiórek oraz imprez kulturalnych na 31.12.2016 r. wynoszą 0 ,-zł 4 . Przychody z tytułu darowizn rzeczowych na 31.12.2016 r. wynoszą -    0 ,-zł 5 . Wpłaty z tytułu odsetek bankowych - 0,00 -zł OGÓŁEM przychody wykonane na dzień 31.12.2065 r. wynoszą -   143.413,60 zł Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia jest działalność zakresie : pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób działalności charytatywnej ochrony i promocji zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie w ramach swej działalności realizuje zadania pożytku publicznego uregulowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 \(Dz. U. z 29.05.2003 \), dochód stowarzyszenia jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: doraźną i trwałą pomoc finansową, finansowanie: sprzętu, zabiegów, sanatoriów, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przyznawanie stypendiów. W 2016 roku Stowarzyszenie dofinansowało i zorganizowało następujące zadania:- 1 .Pomoc na rzecz podniesienia jakości życia dzieci osieroconych w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Krasnem woj. podlaskie w wysokości 11.214,57 ,- zł, w tym: - podręczniki 2 088,63 - tablety 3 299,94 - materace 5 826,00 2 . Pomoc na rzecz podniesienia jakości życia dzieci osieroconych w Domu Dziecka w Supraślu w wysokości 4.999,71 - artykuły gospodarstwa domowego 4 999,71 3 . Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych 2 500,00 Wykonywanie działalności statutowej przez osoby fizyczne - członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie. Dzięki temu więcej zgromadzo

Dane naszego OPP: