Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc domom dziecka i rodzinom zastępczym, pomoc krzywdzonym dzieciom i rodzinom, - działalność dobroczynna, - ochrona zdrowia, - rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, - kultura, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej, - działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa, - kultura fizyczna i sport, - ochrona środowiska.

Dane naszego OPP: