Kilka słów o naszej organizacji:

upowszechnianie idei opartego na wiedzy społeczeństwa informacyjnego i informatycznego, korzystającego z osiągnięć technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki, wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej, wspieranie kształcenia twórczych i kompetentnych kadr technicznych, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu przemysłu, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie techniki, edukacji i zarządzania, popieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych na terenach wiejskich, w małych miasteczkach i blokowiskach, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspomaganie regionalnego rozwoju gospodarczego, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii, kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, otwartości na inne kultury, wzajemnego szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działania na rzecz integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: