Kilka słów o naszej organizacji:

-pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, -pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób, -ochrona i promocja zdrowia, -działania na rzecz osób niepełnosprawnych, -organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, -pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, -działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, oświatowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP: