Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 2 . działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 . ochrona i promocja zdrowia, 4 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 5 . działalność edukacyjna, 6 . działalność charytatywna, 7 . promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: