Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc społeczna we wszelkich formach, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży; - wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; - ochrona i promocja zdrowia; - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury; - pomoc ofiarom katastrof lub klęsk żywiołowych; - wspieranie ratownictwa w działaniach mających na celu ochronę życia lub zdrowia

Dane naszego OPP: