Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Ostrołęckiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach 0382śródlądowych i morskich przybrzeżnych), a w szczególności: l. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. 2 . Organizowanie pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 3 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechniania wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. 4 . Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych, promocji i organizacji wolontariatu

Dane naszego OPP: