Kilka słów o naszej organizacji:

elem Stowarzyszenia jest propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki, czynnego wypoczynku, rehabilitacji i rewalidacji w środowisku osób niepełnosprawnych; podejmowanie działań oświatowych, opiekuńczych, prozdrowotnych i profilaktycznych; podnoszenie poziomu edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych; podnoszenie kwalifikacji kadr pedagogicznych; upowszechnianie kultury i sztuki; promowanie edukacji muzycznej; organizowanie obozów letnich i zimowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych; integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

Dane naszego OPP: