Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d\) ochrony i promocji zdrowia; e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; h) wychowania oraz oświaty, nauki i edukacji; i) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; j\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; k\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; m) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; n) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; o) ratownictwa i ochrony ludności; p) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; r) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; s\) promocji i organizacji wolontariatu; t) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne określone w ustawie organizacje, których działalność zawiera się w wyżej wymienionym zakresie zadań.

Dane naszego OPP: