Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1.1 . POMOC SPOŁECZNA, W TYM RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 1.2 POMOC FINANSOWA I RZECZOWA UTALENTOWANEJ MŁODZIEŻY, 1.3 KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECIOM I MŁODZIEŻY, 1.4 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 1.5 PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 1.6 DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 1.7 NAUKA, EDUKACJA DZIECI I DOROSŁYCH, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 1.8 KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 1.9 UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SPORTU, 1.10 ORGANIZACJA, ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM TAŃCA, A W SZCZEGÓLNOŚCI TAŃCA SPORTOWEGO, 1.11 PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI TAŃCA, 1.12 ORGANIZACJA I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZĄCEJ DO UTRZYMANIA I PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA, 1.13 DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 1.14 PROMOCJA ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 1.15 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ JEDNOSTKI KOŚCIELNE JEŻELI ICH CELE STATUTOWE OBEJMUJĄ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, 1.16 POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, 1.17 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW I PRZEZNACZENIE ICH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA.

Dane naszego OPP: