Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w celu przeciwdziałania wykluczenia społecznemu dzieci i młodzieży z rożnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez wprowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.

Dane naszego OPP: