Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia, oraz stworzenie opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, a w szczególności: 1 .wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom, 2 .organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa , edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, 3 .popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością, 4 .prowadzenie działalności integracyjnej, 5 .pomoc rodzinom zagrożonym różnymi patologiami społecznymi

Dane naszego OPP: