Kilka słów o naszej organizacji:

Główne cele Fundacji: - prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, zapewniającej wszechstronny rozwój intelektualny, psychiczny i społeczny dzieci, oraz przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom współczesnego społeczeństwa jako odpowiedzialnych obywateli wychowywanych w duchu tolerancji, zrozumienia oraz poszanowania różnic kulturowych i światopoglądowych; - prowadzenie działalności edukacyjnej dorosłych; - dokumentacja i upamiętnianie wkładu mniejszości żydowskiej w rozwój Polski i jej kultury; - działanie na rzecz upamiętnienia i ochrony dziedzictwa kulturowego Żydów polskich.

Dane naszego OPP: