Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Hufiec Ziemi Cieszyńskiej

Harcerstwo się rozwija, co roku odnajdujemy nowe możliwości, dzięki którym możemy stawać się organizacją atrakcyjną dla młodzieży XXI wieku. Jednak starając się nadążyć za uciekającym czasem i rozwijającą się techniką, nie zapominamy o tradycji, historii oraz wartościach, które nieustannie przekazujemy dzieciom i młodzieży. Wychowujemy harcerzy na ludzi odpowiedzialnych, przedsiębiorczych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka.

Nasza strona www: cieszyn.zhp.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Dane naszego OPP: