Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 . udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej, 3 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: