Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

JEDYNECZKA BIAŁYSTOK 6732

Przekaż swoje 1% podatku na rzecz Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku

Kilka słów o naszej organizacji:

2. dążenie do dofinansowywania, zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycznych podręczników umożliwiających wyrównanie szans uczniów i studentów z najbiedniejszych rodzin.
3. dążenie do dofinansowywania, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, wózków inwalidzkich dla uczniów, studentów, młodzieży, uległym zdarzeniom losowym, chorobą, różnego rodzaju wypadkom.
4. rozpowszechnianie osiągnięć i dokonań najwybitniejszych uczniów ,studentów w sferze nauki, sztuk pięknych i sportu za pomocą wszelkich środków komunikacji, w szczególności poprzez sieć Internet oraz w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym
5. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi uczniowskimi, studenckimi aby pomagać w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji studentów, uczniów, młodzieży pokrzywdzonych przez zjawiska losowe, ze społeczeństwem w formie organizowania rożnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym.
6. finansowanie nagród i stypendiów dla studentów, uczniów szczególnie uzdolnionych.
7. dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy.
8. zbieranie środków oraz przekazywanie ich na dożywienie.
9. organizowanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.
10. nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.
11. Działania mające na celu budowanie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego, a także wspieranie szkół w zakresie modernizacji i utrzymania ich obiektów.
12. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
13. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
14. wspieranie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji, w szczególności podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową, kulturalną, sportową, jak również innych organizacji pozarządowych
15. propagowanie za pomocą sieci Internet wszelkiego rodzaju treści edukacyjnych i informacyjnych
16. badanie rynku i opinii publicznej
17. popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, a także wspieranie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów
18. kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez wspieranie ośrodków kultury o nowe nabytki, zbiory, modernizacje i utrzymaniu ich obiektów.
19. niesienie pomocy na rzecz zwierząt skrzywdzonych i porzuconych. 20 ) działalność prawnicza polegająca na udzielaniu porad prawnych i

Dane naszego OPP: