Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- promowanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; - propagowanie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce; - wszelkie działania w zakresie integracji Polski z Unią Europejską; - podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych gospodarczych i innych w ww. zakresie; - lobbowanie rozwiązań prośrodowiskowych w ramach procesu integracji; - popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa; - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi integracją europejską i ochroną środowiska; - działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego; - działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; - pomoc dla społeczeństw i mniejszości narodowych na wschodzie; - organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży; - działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych, - promocja turystyki; - promocja kultury; - ochrona zdrowia; - promocja i wspieranie edukacji; - promocja i wspieranie ćwiczeń i zachowań prozdrowotnych; - wszelkie działania w zakresie ochrony zdrowia w tym w szczególności w zakresie organizowania ćwiczeń zdrowotnych i zachowań profilaktycznych; - działalność naukowo- badawcza; - przeciwdziałanie bezrobociu; - promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży; - rozwój kadr i promowanie przedsiębiorczości; - wspieranie rozwoju rynku pracy; - promocja zatrudnienia; - łagodzenie skutków bezrobocia; - aktywizacja zawodowa; - reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; - wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich; - integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem; - wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; - wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką; - pozyskiwanie funduszy, szczególnie europejskich, wspierających działalność podmiotów samorządowych, gospodarczych, pozarządowych i innych; - inne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także integracji europejskiej; - prowadzenie przedszkoli i szkolnictwa na poziomie podstawowym; - prowadzenie szkolnictwa na poziomie wyższym niż podstawowe; - prowadzenie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średnie; - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.

Dane naszego OPP: