Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej. W szczególności zaś: a) wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci; b) działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych c) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu i narkomanii; d) pomoc na rzecz niepełnosprawnych; e) wydawanie oświadczeń oraz interwencji u stosownych władz dotyczących osób którym pomaga Stowarzyszenie; f) zrzeszanie ludzi dobrej woli którzy pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu; g) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; h) wspieranie i propagowanie indywidualnych relacji nauczyciel - uczeń. i) rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkulturowych; j) resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działaniach gospodarczych; k) wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Stowarzyszenia oraz osoby potrzebujące; l) stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych dla nich i innych osób potrzebujących pomocy w drodze angażowania się w odpowiednią działalność gospodarczą prowadzenie działalności usługowej i uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych; m) pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów jak i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazywane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie "Domów Otwartych"; n) wspieranie pomocą finansową i rzeczową innych organizacji o podobnym charakterze działania. o) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochronę przyrody i zwierząt; przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: