Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest: - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - działalność charytatywna, - ochrona i promocja zdrowia, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, - nauka, edukacja, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: