Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność stowarzyszenia służyć ma przede wszystkim: - rozwijaniu współpracy pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów świata, - promowaniu tolerancji, Praw Człowieka oraz porozumienia między kulturami - promowaniu polskiej kultury organizacji i promowaniu wolontariatu - budowaniu społeczeństwa obywatelskiego - aktywizowaniu społecznemu, zawodowemu i kulturowemu młodych ludzi, szczególnie młodzieży bezrobotnej i bezpośrednio zagrożonej wykluczeniem społecznym - wszechstronnemu aktywizowaniu młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i społeczności lokalnej poprzez edukację pozaformalną i międzykulturową z wykorzystaniem narzędzi sztuki oraz sportu, - promowaniu postawy ekologicznej i edukacji na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: