Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pomóż dzieciom, aby nie trafiały do domów dziecka!

Pomagamy rodzinom zagrożonym utratą praw rodzicielskich.

Nasza strona www: www.rodzinawpotrzebie.org

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą, pomoc rodzicom lub osobom samotnie wychowującym dzieci zagrożonym utratą praw rodzicielskich, pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym, pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu się oraz uzyskaniu zatrudnienia, udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dzieciom i młodzieży z takich rodzin, wspieranie opieki nad rodziną i dziećmi. działania na rzecz poprawy procesu stanowienia prawa i jakości regulacji w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dane naszego OPP: