Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STATUTOWE FUNDACJI FEMINOTEKA: 1 ) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym, 2 \) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu, 3 ) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej, 4 ) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 5 ) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, 6 ) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, 7 ) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym, 8 ) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii, 9 ) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

Dane naszego OPP: