Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zostało powołane w celu: 1 . Prowadzenie działalności sportowej poprzez popularyzację różnych dziedzin sportu i wychowania wśród młodzieży, zakładów pracy, szkół i mieszkańców Gminy 2 . Nabór, selekcję i szkolenie wyróżniającej się młodzieży do sekcji wyczynowych Klubu 3 . Stwarzanie warunków do uzyskiwania wysokich wyników szkoleniowych dla najlepszych 4 . Prowadzenie i organizacja różnych form rekreacji, wypoczynku i turystyki, głównie w oparciu o własną bazę i doświadczenia, 5 . Udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych dla potrzeb sponsorów wspierających działalność Klubu, 6 . Aktywny udział w życiu sportowym regionu i kraju oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych jak i we wszystkich formach organizacji i współpracy, 7 . Dydaktyka dzieci i młodzieży w różnych formach organizacji i współpracy, 8 . Upowszechnianie kultury fizycznej głównych sportu wśród młodzieży, uczniów i mieszkańców Gminy.

Dane naszego OPP: