Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zostało powołane dla sprawowania opieki i udzielania pomocy osobom starszym, zniedołężniałym oraz dzieciom potrzebującym opieki z powodu choroby w celu zapewnienia im godnego życia, pomocy w nauce i w realizacji codziennych czynności życiowych. Stowarzyszenie opiekuje się też osobami z zaburzeniami psychicznymi przy zachowaniu bezstronności i bez dyskryminacji z powodu rasy, płci, wyznania religijnego, poglądów politycznych oraz zapewnia opiekę medyczną, psychiatryczną i prawną dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dane naszego OPP: