Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego tj. działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, a w szczególności: A- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 0c36c działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; C- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; D- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; E/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; F- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; G- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP: