Kilka słów o naszej organizacji:

Centrum Ochotników Cierpienia realizuje charyzmatyczną wizję Księdza Prałata Luigi No01c0arese, według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w Paschalnym Misterium Chrystusa i czyni go Apostołem, to znaczy przykładem i proroczym znakiem pomagającym odkryć wartość wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim życiu. Celem Centrum jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej. Celem jest także prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez: szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom prowadzenie działalności charytatywnej prowadzenie działalności rehabilitacyjnej prowadzenie działalności wydawniczej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywacji i zatrudnienia przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ich środowisku prowadzenie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia

Dane naszego OPP: