Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju , wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play. 2 . Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz środowisk zagrożonych społecznie. 3 . integrowanie grup, środowisk, ruchów - z pełnym zachowaniem ich tożsamości - na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 4 . Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych. 5 . Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania. 6 . Organizowanie obozów , rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno - wychowawczych oraz kursów i szkoleń. 7 . Wzbogacanie kultury fizycznej i młodzieży o elementy wychowawczo - formacyjne, kulturalno – religijne i socjalno – intelektualne. 8 . Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie. 9 . Prowadzenie działalności sportowo - wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych. 10 . Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych. 11 . Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, zlecanie zadań celowych podmiotom realizującym cele statutowe SL SALOS oraz wykonywanie zleconych zadań celowych przez Salezjańską Organizację Sportową Rzeczpospolitej Polskiej. 12 . Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów, seminariów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji. 13 . Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach: 13.1 . Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 13.2 . działalność klubów sportowych 13.3 . pozostała działalność związana ze sportem 13.4 . działania wspomagające edukację 13.5 . pozaszkolne formy edukacji artystycznej 13.6 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 13.7 . pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 13.8 . pozostała działalność wydawnicza 13.9 . reklama 13.10 . pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana 14 . Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach: 14.1 . Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 14.2 . działalność klubów sportowych 14.3 . pozostała działalność związana ze sportem 14.4 . działania wspomagające edukację 14.5 . pozaszkolne formy edukacji artystycznej 14.6 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 14.7 . pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 14.8 . pozostała działalność wydawnicza 14.9 . reklama 14.10 . pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000231844
  • e-mail: kzynda@neostrada.pl
  • Telefon: 503137148
  • Adres: UL. PARKOWA 30, 14-100 OSTRÓDA