Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej w Grodzisku na zasadach przewidzianych prawem, poprawa warunków socjalno-bytowych w placówce oświatowej, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wspomaganie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego lokalnego środowiska, wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: