Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność społecznie użyteczną. 2 . Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej związanych z: 1 \) upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych 2 ) rozpowszechnianiem wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod 3 \) rozpowszechnianiem wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych 4 ) krzewienie oświaty; doskonalenie systemu oświaty; 5 ) współpraca i koordynacja działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem fundacji.

Dane naszego OPP: