Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, 2 ) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 ) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 ) tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej do udzielania schronienia, opieki, pomocy, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o wzory Camphill na świecie.

Dane naszego OPP: