Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do zadań Caritas należy: a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna; b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów; d) pomoc społeczna; e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f) działalność na rzecz mniejszości narodowych; g\) ochrona i promocja zdrowia; h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; w szczególności na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych; i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; l) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; m) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; n\) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; o\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; p) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 018b) przeciwdziałanie patologiom społecznym; r) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; s) ratownictwo i ochrona ludności; t) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; u) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; v\) promocja i organizacja wolontariatu; w) działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego; 01c6) prowadzenie różnych form kształcenia ustawicznego.

Dane naszego OPP: