Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie i wspieranie działań w zakresie : 1 / propagowania wiedzy o edukacji kulturalnej i integracji europejskiej, 2 / realizacja koncertów i imprez muzycznych w instytucjach oświatowych i kulturalnych, 3 -organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów w zakresie edukacji kulturalnej i integracji europejskiej, 4 -prowadzenie działalności wydawniczej, 5 / pomoc finansowa i rzeczowa dla instytucji oświatowych i kulturalnych, 6 -pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 7 -działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8 / promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 9 -upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 10 -działalność oświatowo edukacyjna, promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: