Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności charytatywnej, szczególnie na rzecz osób i grup podmiotów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa; 2 ) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 3 ) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 4 ) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych Caritas, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych i placówek Caritas, których funkcjonowanie odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 5 ) działalność w zakresie pomocy społecznej realizowana w szczególności przez: a. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b. prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych; c. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. d. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; e. działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych; f. działania w zakresie zapobiegania patologiom społecznym; g. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6 ) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie i dofinansowanie zakładów opieki zdrowotnej, tj. w szczególności: a. pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego; b. zakładów opiekuńczo-leczniczych; c. zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych; d. zakładów rehabilitacyjno-leczniczych; e. hospicjów, w tym stacjonarnych i domowych; f. ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych. g. Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 7 ) Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka; 8 ) promocja i organizacja wolontariatu, zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych i placówkach Caritas; 9 ) działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 10 ) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 11 ) działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 12 ) działalność w zakresie promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 13 ) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje; 14 ) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 15 ) prowadzenie akcji promujących działalność caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu.

Dane naszego OPP: