Kilka słów o naszej organizacji:

-Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt -działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania -krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska ,a zwłaszcza świata zwierząt -prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt -nauka , edukacja , oświata i wychowanie w zakresie ochrony środowiska -ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: