Kilka słów o naszej organizacji:

- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej , psychicznej, patologii, wyznania czy statusu finansowego - animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częscią są organizacje pozarządowe

Dane naszego OPP: