Kilka słów o naszej organizacji:

§ 7 Statutu Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym; 2 ) realizacja misji, celów i głównych założeń ruchu Special Olympics; 3 ) reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z Narodowymi Programami Olimpiad Specjalnych oraz Special Olympics Inc.; 4 ) zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w europejskich i światowych igrzyskach Special Olympics oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju; 5 ) pozyskiwanie środków na rzecz ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce; 6 ) wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzające do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze społeczeństwem; 7 \) pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych; 8 ) obejmowanie swoją działalnością również osób z niepełnosprawnością intelektualną poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych; 9 ) obejmowanie również swoją działalnością osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich środowisko rodzinne dotknięte problemem uzależnień.

Dane naszego OPP: