Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a) pomoc dzieciom i dorosłym zagrożonym przemocą, seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną. b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; c)działalność charytatywna; d) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; e)nauka, edukacja, oświata i wychowanie; f)porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; g\)promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: