Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu. 2 . 0źukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej. 3 . Współpraca z różnymi podmiotami pomocy społecznej w kraju i zagranicą, instytucjami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu, organizacjami kościelnymi w zakresie tworzenia programów reintegracji społecznej i zawodowej grup podlegających wykluczeniu społecznemu. 4 . Podejmowanie działań na rzecz rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Dane naszego OPP: