Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Harcerskie: 1 ) stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; 2 \) zaspokaja potrzeby i oczekiwania, rozwija uzdolnienia i zainteresowania; 3 ) uczy decydowania i odpowiedzialności, samorządności i demokracji oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów; 4 ) kształtuje zaradność, nawyki gospodarności i skutecznego działania; 5 ) promuje zdrowy tryb życia, stwarza warunki do rozwoju sprawności fizycznej, kształtuje nawyki higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą, organizuje i promuje imprezy turystyczne i sportowe; 6 ) rozwija świadomość ekologiczną, organizuje działalność na rzecz ochrony środowiska; 7 ) pielęgnuje kulturę i tradycje narodowe oraz dorobek i tradycje harcerstwa; 8 ) jest rzecznikiem oraz obrońcą praw i interesów dzieci.

Dane naszego OPP: