Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin nie najlepiej sytuowanych finansowo i ze środowisk patologicznych, poprzez: - promocję i organizację wolontariatu - wspieranie systemu wychowawczego - podnoszenie poziomu zawodowego i kwalifikacji młodzieży - promowanie aktywizacji zawodowej i młodzieży - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki - walka z bezrobociem wśród młodzieży - Stowarzyszenie aktywizuje, rozwija i wspiera środowiska lokalne dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: