Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej, wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno- wychowawczych, wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży, promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży, pomoc w przystosowaniu do życia społecznego, wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno- wychowawczych, promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: