Kilka słów o naszej organizacji:

-działalność charytatywna - opiekuńcza -promocja i ochrona zdrowia -rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -kształtowanie osobowości swoich członków oraz młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej i miłości bliźniego -budowanie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzką niedole -wspieranie działań humanitarnych i dobroczynności -ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof w tym komunikacyjnych -promocja zdrowego stylu życia -działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami

Dane naszego OPP: