Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe fundacji: - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Nauki, edukacji, oświaty i wychowania - Ochrony i promocja zdrowia - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. - Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - Działalność charytatywna - Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: