Kilka słów o naszej organizacji:

3 . Planowanie, organizowanie i prowadzenie przez działaczy klubu, wolontariuszy, wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, życia sportowego dla mieszkańców miasta Opola i Opolszczyzny, a także dla innych adresatów imprez sportowych, szkoleń, obozów sportowych i wydarzeń organizowanych przez klub. 4 .Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie wyczynowym (objętym systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz seniorów). 5 . Umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym udziału w sporcie nieklasyfikowanym. 6 .Kształtowanie wśród członków Klubu wysokich umiejętności sportowych. 7 .Organizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz Klubu. 8 .Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - w tym, umożliwienie im udziału w rywalizacji sportowej. 9 .Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu. 10 Udział w zawodach sportowych wszystkich szczebli. 11 .Umożliwienie doskonalenia umiejętności kadry trenerskiej. 12 .Promocja zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 13 .Kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu wśród zawodniczek i zawodników. 14 .Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym. 15 .Promocja dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny oraz sponsorów wg odrębnych uzgodnień. 16 .Współpraca z zapleczem trenerskim SMS-ów przejmującym wychowanie sportowe zawodników Klubu. 17 .Aktywność w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym Miasta Opola, Opolszczyzny i Polski. 18 .Prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowania zdrowego stylu życia sportu amatorskiego \(nieklasyfikowanego\) i z zakresu sportu wyczynowego \(kwalifik.\), aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 19 .Podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków oraz prowadzenie działań zmierzających do integracji z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny. 20 .Prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalność społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w zakresie: 1 )pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 \)wspierania rodziny; 3 )podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4 \)ochrony i promocji zdrowia; 5 )działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 )działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7 )działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 )nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 9 )wypoczynku dzieci i młodzieży; 10 \)kultury; 11 \)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 12 \)turystyki i krajoznawstwa; 13 )upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 14 )ratownictwa i ochrony ludności; 15 )działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Dane naszego OPP: