Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Towarzystwa jest: 1 . upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie; 2 . inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie zdrowia publicznego oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenie tej działalności; 3 . podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa; 4 . opracowywanie optymalnych programów i metod kształcenia pracowników systemu ochrony i promocji zdrowia oraz współdziałanie w prowadzeniu szkolenia; 5 . integracja środowisk realizujących zadania ochrony i promocji zdrowia, wymiana doświadczeń i umożliwienie dalszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie; 6 . prowadzenie działań na rzecz ograniczania ryzyka i upowszechniania zachowań prozdrowotnych oraz innych form aktywności w dziedzinie zdrowia publicznego; 7 . współdziałanie w organizowaniu systemu ochrony zdrowia, a zwłaszcza zgłaszanie wniosków dotyczących planów jego rozwoju i programów działania; 8 . opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju ochrony i promocji zdrowia publicznego; 9 . rozwijanie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia narażenia zawodowego środowiskowego, w celu ograniczenia powodowanych przez nie niekorzystnych skutków zdrowotnych; 10 . aktywizacja działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania schorzeń przyczynowo związanych ze środowiskiem i stylem życia; 11 . rozwijanie programów promocji zdrowia w tym szerzenie oświaty zdrowotnej.

Dane naszego OPP: